Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định cụ thể của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xác định là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong năm 2016; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Các văn bản quy định về Tiếp công dân

Luật Tiếp công dân quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân.

Những điểm mới và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Thông tin về cuộc thi thiết kế chiến dịch giảm nhu cầu sừng Tê giác tại Việt Nam

Nhằm tuyên truyền nội dung cuộc thi thiết kế chiến dịch giảm nhu cầu sừng Tê giác tại Việt Nam tới đông đảo các bạn sinh viên trên toàn quốc, Cơ quan CITES Việt Nam đề nghị các Trường Đại học, Cao đẳng phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi tại trường và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham gia cuộc thi trên

Nghị định 145/2013/NĐ-CP

1. Nghị định này quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân khi tổ chức ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

123...