Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Nghị định quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Nghị định 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học các chương trình giáo dục được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ.

Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học.

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục

Đề cương giới thiệu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục

Luật giáo dục đại học 2012

Luật giáo dục đại học 2012