Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xác định là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong năm 2016; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Nghị định 145/2013/NĐ-CP

1. Nghị định này quy định việc tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài. 2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân khi tổ chức ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; thực hiện nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Luật Công đoàn

Luật Công đoàn

Luật báo chí

Luật báo chí

Luật nghĩa vụ quân sự

Luật nghĩa vụ quân sự

Luật cán bộ, công chức

Luật cán bộ, công chức

12