11/16/2015 9:50:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nay cấp học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm & Gia đình năm 2015 cho 26 sinh viên, trong đó

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                 

 Số:  2037 /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  23 tháng 10  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cấp Học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm & Gia đình năm 2015

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định  số 43/2007/ QĐ – BGD&ĐT ngày 15/8/ 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

 Căn cứ Quy định về việc quản lý, sử dụng Quỹ khuyến học Lê Văn Kiểm & Gia đình  ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-ĐHTL ngày 24/9/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên năm học 2014– 2015;

Xét đề nghị của Hội đồng Quỹ khuyến học Lê Văn Kiểm &  Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

   Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm & Gia đình năm 2015 cho 26 sinh viên, trong đó:

            - 22 sinh viên được nhận  học bổng “sinh viên nghèo vượt khó” (danh sách 1 kèm theo).

            - 04 sinh viên được nhận  học bổng “sinh viên xuất sắc” (danh sách 2 kèm theo).   

            Điều 2. 26 sinh viên có tên tại điều 1 được hưởng mức học bổng trị giá 15.000.000 đồng/sinh viên. Học bổng này được trả cho sinh viên theo từng tháng với số tiền bằng trị giá học bổng phân đều trong 12 tháng (tính từ tháng 11/2015).

Điều 3.  Các ông, bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các khoa, Cơ sở 2, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Gia đình ông Lê Văn Kiểm;

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

ã k ý)

GS.TS Tr ịnh Minh Th

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN

NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÊ VĂN KIỂM & GIA ĐÌNH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số  2037  /QĐ-ĐHTL ngày 23/10/2015)

 

(Danh sách 1)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN  HỌC BỔNG “SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ”

 

TT

Họ tên sinh viên

Lớp

TT

Họ tên sinh viên

Lớp

1

Nguyễn Trung Nam

54C-TL1

12

Tô Duy Hoàn

55B2

2

Bùi Văn Hưng

54CT2

13

Đặng Thị Kim Phượng

54G

3

Nguyễn Thế Chiến

54C-TL2

14

Hờ A Vàng

55HP

4

Hồ Thị Trâm

53C-TL3

15

Nguyễn Thị Thảo

56N2

5

Đoàn Văn Dũng

54C-XD2

16

Vũ Thị Lan Nhi

56CTN

6

Trần Tuấn Anh

54GT-Đ2

17

Nguyễn Thu Hà

54TH2

7

Nguyễn Thị Vân

53C-TL3

18

Vương Đình Đại

S16-55CTN1

8

Nguyễn Thị Minh

54KT-XD

19

Cù Thị  Hoa

S15-54C-TL2

9

Nguyễn Thị Hương

55K2

20

Nguyễn Thị Trà My

S16-55CTN2

10

Nguyễn Thị Bích Ngọc

55MT2

21

Lại Thị Nga

S14-53C-TL2

11

Phạm Giang Nam

53Đ1

22

Cao Thị  Nguyệt

S14-53C-TL2

 

(Danh sách 2)

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN  HỌC BỔNG “SINH VIÊN XUẤT SẮC”

 

TT

Họ và tên

Lớp

1

Nguyễn Trọng Khang

54C-TL1

2

Nguyễn Thị Trang

53C-TL4

3

Hồ Văn Hoàng

53C-TL4

4

Vũ Thị Thảo

54C-TL1

 

Các tin khác