BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY
 
 
 
GS.TS Nguyễn Quang Kim
Bí thư  Đảng ủy -
Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi
Email: kimnq@tlu.edu.vn
 
 
 
 
GS.TS Trịnh Minh Thụ
Phó hiệu trưởng
Email: tmthu@tlu.edu.vn
 
        
GS.TS Trần Viết Ổn
Phó hiệu trưởng
Email:tranvieton@tlu.edu.vn
        
PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái
Phó hiệu trưởng 
Email:ncanhthai@tlu.edu.vn


 

 
PGS.TS Nguyễn Trung Việt
Phó hiệu trưởng 
Email: nguyentrungviet@tlu.edu.vn