Khoa Môi trường

VP: P317 Tầng 3 Nhà A5 - ĐT: 043.564.0704

Email:vpkhoamt@tlu.edu.vn

Website: http://env.tlu.edu.vn

1 Bộ môn Quản lý Môi trường

VP: P316 Tầng 3 Nhà A5 - ĐT: 043.5643.113

2 Bộ môn Kỹ thuật môi trường

VP: P315 Tầng 3 Nhà A5 - ĐT: 043.5643112

Bộ môn Kỹ thuật Hóa học

VP: P313 Tầng 3 Nhà A5 - ĐT: 043.2323416

4 Bộ môn Hóa cơ sở

VP: P314 Tầng 3 Nhà A5 - ĐT: 043.564.3114

Đào tạo ngành: Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hóa học.