Các đoàn ĐH hình thành và phát triển - những kỷ niệm không bao giờ quên

- Năm 1975 Miền Nam hoàn toàn giải phóng, năm 1976 Trường Đại học thủy lợi tổ chức các đoàn gồm các Thầy, Cô giáo và sinh viên mới tốt nghiệp (khóa 12,13), sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp (khóa 14) đi vào Miền Nam thực hiện chủ trương học kết hợp với hành của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ giáo dục và đào tạo) phục vụ công tác thủy lợi ở các tỉnh Phía Nam