Thành tựu của các đoàn ĐH

Năm 2011, Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập các đoàn ĐH. Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Cơ sở 2, Trung tâm ĐH2 đã góp phần quan trọng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý cho các tỉnh miền Nam và miền Trung. Trưởng thành từ các đoàn ĐH