Quyết định Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho K61 và học phần Tiếng Anh tăng cường

Ban hành Quy định về Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, điều kiện miễn học/thi và công nhận điểm tương đương đối với các học phần Tiếng Anh trong chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Thủy lợi. 

Xem chi tiết các Quyết định

1. Quyết định chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho K61: Xem Quyết định

2. Quyết định ban hành về quy định tổ chức học phần Tiếng Anh tăng cường: Xem Quyết định

3. Thông báo triển khai học phần Tiếng Anh tăng cường: Xem Thông báo

Mẫu đơn xin miễn học và công nhận tương đương : Download Mẫu đơn