Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ II năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH xin gửi tới các thầy cô "Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ II năm học 2016-2017" và “Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên”, chi tiết xin tải tại link sau:

- Thời khóa biểu chính thức: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HKSS/K2/TKB_ChinhThuc_HKSS_HK2_2016-2017.xls

- Danh sách các lớp học phần hủy: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/p3/Upload/KeHoach/TKB/2016-2017/HKSS/K2/DShuy_HKSS_HKII-2016-2017.xlsx