Thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song kỳ 2 năm học 2019-2020

Ngày 20/04/2020, Trường Đại học Thủy lợi ban hành thông báo số 261/TB-ĐHTL về triển khai kế hoạch học kỳ song song kỳ 2 năm học 2019-2020, theo đó dự kiến học kỳ song song sẽ bắt đầu học từ 11/05/2020.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY.

Mẫu đơn mở lớp tải tại ĐÂY.