Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Chính

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Đỗ Văn Chính

Tên đề tài: Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam. 

Chuyên ngành: Quản lý xây dựng

Mã số: 9 58 03 02

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân

                          GS.TS. Vũ Thanh Te

Bao gồm:

  1. Toàn văn luận án 
  2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt)
  3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây: /Portals/0/LATSDoVanChinh%282019%29.rar