Trường Đại học Thủy lợi tập trung NCS, Học viên, Sinh viên quay trở lại trường học tập

Ngày 28/4/2020, Trường Đại học Thủy lợi ban hành thông báo số 284/TB-ĐHTL về thời gian tập trung Nghiên cứu sinh, Học viên, Sinh viên quay trở lại trường học tập, theo đó thì thời gian quay trở lại trường học tập là ngày Thứ Hai 11/5/2020.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY.