Dự án "Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng"

Trường Đại học Thuỷ lợi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho làm chủ dự án CVN112302C  “Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.  Dự án đã được Bộ Tài chính và AFD ký thỏa ước tài trợ ngày 31 tháng 08 năm 2011 với tổng kinh phí 800.000 Euro và vốn đối ứng là 730.000.000 VNĐ. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm (từ 2012 đến 2016) và được chia thành 02 hợp phần: 

 • Hợp phần 1: “Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng” do Viện Thủy văn Môi trường và BĐKH thuộc Trường Đại học Thủy lợi thực hiện
 • Hợp phần 2: “Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải” do Trung tâm Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (CPIM) và GRET (một tổ chức của Pháp liên doanh) thực hiện.
 •  
Mục tiêu của dự án

1. Mục tiêu dài hạn:

Hợp phần 1:

 • - Nâng cao nhận thức và kiến thức về biến đổi khí hậu và thủy văn có ảnh hưởng đến các điều kiện kinh tế - xã hội trong khu vực dự án, đưa ra cơ sở đáng tin cậy trong việc ra quyết định phát triển vùng và địa phương.
 • - Đề xuất giải pháp khắc phục những hậu quả của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Hồng và đánh giá chi phí cho những giải pháp này.

 

Hợp phần 2:

 • Tăng hiệu quả của công trình thuỷ lợi và tác động  kinh tế đối với sản xuất nông nghiệp của huyện Gia Bình thông qua việc quản lý và đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan.
 •  

2. Mục tiêu ngắn hạn

Hợp phần 1:

 • - Nghiên cứu, tổng kết hiện tượng thuỷ văn và khí hậu trực tiếp ảnh hưởng đến lưu vực sông Hồng, bao gồm hệ thống BHH trong thời gian hiện tại và tương lai.
 • - Phân tích và đánh giá các kịch bản tác động của biến đối khí hậu (tích cực, trung lập và tiêu cực)  ở lưu vực sông Hồng trọng tâm tập trung vào mực nước (tham khảo các nghiên cứu của Ban Quốc tế về Biến đổi khí hậu và Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam)
 • -  Đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện kinh tế - xã hội và môi trường (chủ yếu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng thủy lợi và sản xuất lúa).
 • - Đề xuất các giải pháp thích hợp và cụ thể về kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm hiện có tại các vùng và quốc gia khác đồng thời tham khảo các đề xuất của đội ngũ chuyên gia tư vấn về biến đổi khí hậu.
 • - Đề xuất chiến lược sơ bộ hoặc/và kế hoạch hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu và thủy văn (phù hợp với NTP – RCC) đối với mỗi kịch bản.
 • - Đánh giá chi phí cho từng giải pháp và kế hoạch hành động đã đề xuất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong vùng.
 •  

Hợp phần 2:

 • - Thành lập và thử nghiệm các Ban quản lý nước
 • - Thông qua hai Ban quản lý nước sẽ góp phần (i) tăng cường năng lực của các bên liên quan trong quản lý nước Gia Bình, đặc biệt yếu kém nhất là các hợp tác xã nông nghiệp trong làng APC, và (ii) cải thiện các viện quản lý nước Gia Bình, thông qua việc sử dụng có sự tham gia của một LIDF, liên quan đến tất cả các bên quản lý nước Gia Bình (từ IME xuống APC).
 •  
Các kết quả chủ yếu

Hợp phần 1:

 • - Xác định các “điều kiện” khí hậu ở khu vực đồng bằng sông Hồng trong tương lai.
 • - Kết quả đánh giá về tác động của các kịch bản khí hậu trong tương lai về tự nhiên, xã hội và hệ thống kinh tế nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Hồng.
 • - Xác định các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu thích hợp cho các mục tiêu tỉnh và chương trình từng vùng.
 •  

Hợp phần 2

Kết quả của dự án hỗ trợ kỹ thuật này sẽ đóng góp đáng kể trong việc khởi động các hoạt động dự án thí điểm, gồm có hoạt động thử nghiệm thể chế, điều này được đánh giá thông qua:

 • - Thành lập văn phòng quản lý dự án, thuê nhân viên và đào tạo về các thủ tục và các yêu cầu cần thiết thực hiện dự án;
 • - Xây dựng ủy ban các cấp huyện, xã  và tích cực trong việc làm rõ nhiệm vụ quản lý nước  và xây dựng quá trình ra quyết định quản lý nước, các công cụ đánh giá, giám sát đầu tư, hoạt động và duy tu bảo dưỡng;
 • - Điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển địa phương sử dụng Quỹxác định, dự án địa phương gửi và nghiên cứu, và đầu tư địa phương đầu tiên bắt đầu;
 • - Các mô hình đào tạo cho các huyện, IME, xã, và nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp APC, xây dựng và hướng dẫn đào tạo ban đầu về các vấn đề kỹ thuật, kinh tế và quản trị