Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

 
Trưởng phòng: TS. Trương Quốc Quân
Phó trưởng phòng: ThS Đặng Tuyết Minh
VP: P104, 106 nhà A1 - ĐT: 35642521 


   
 
 
Chức năng: Công tác thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên; công tác đảm bảo chất lượng; công tác kiểm định và đánh giá chất lượng.