TRUNG TÂM TIN HỌC

TRUNG TÂM TIN HỌC

  

 

Được thành lập theo quyết định số 378 QĐ/TCCB-LĐ ngày 24 tháng 8 năm 1992 của Bộ Thuỷ Lợi (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn).
Kiện toàn theo quyết định số 368 QĐ/ĐHTL-TCCB ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Trường Đại học Thuỷ Lợi với các nhiệm vụ chủ yếu: Tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phổ biến ứng dụng tin học; dịch vụ về tin học; từng bước mở rộng hợp tác liên kết về tin học ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên nước. Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy tính, hệ thống mạng LAN, WebServer, MailServer của nhà Trường để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia phục vụ sản xuất.
Các lớp đào tạo đã tổ chức và một số sản phẩm đã được chuyển giao ứng dụng:
+ Địa Kỹ thuật, Tính dự toán, Kết cấu, Thủy lực, vẽ thiết kế, bảo trì máy tính, mạng máy tính , Internet ...
+ Phần mềm Tính toán kết cấu công trình thuỷ lợi.
+ Phần mềm Tính toán thuỷ lực công trình.
+ Phần mềm Tính dự toán công trình thuỷ lợi.
+ Phần mềm Quản lý đê Hà Nội, Quản lý cửa van kim loại v.v.
+ Mô phỏng 3D công trình thuỷ lợi.