Thông tư quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Ngày 19 tháng 5 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Nội dung quy định bao gồm Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/7/2017.

Nội dung chi tiết: tại đây