Một số văn bản tuyên truyền năm 2014

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014 của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội
 
Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
Công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2014
 
BT: Bình Dương