Thông tin về cuộc thi thiết kế chiến dịch giảm nhu cầu sừng Tê giác tại Việt Nam

Nhằm tuyên truyền nội dung cuộc thi thiết kế chiến dịch giảm nhu cầu sừng Tê giác tại Việt Nam tới đông đảo các bạn sinh viên trên toàn quốc, Cơ quan CITES Việt Nam đề nghị các Trường Đại học, Cao đẳng phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi tại trường và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham gia cuộc thi trên

 

Nhằm tuyên truyền nội dung cuộc thi thiết kế chiến dịch giảm nhu cầu sừng Tê giác tại Việt Nam tới đông đảo các bạn sinh viên trên toàn quốc, Cơ quan CITES Việt Nam đề nghị các Trường Đại học, Cao đẳng phổ biến nội dung, thể lệ cuộc thi tại trường và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên tham gia cuộc thi trên

Chi tiết nội dung: các thầy cô và các em sinh viên Tại đây