Nguyện vọng bổ sung - Lịch sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa

Lịch sinh hoạt đầu khóa tân sinh viên nguyện vọng bổ sung

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

LỊCH ĐẦU KHÓA

DÀNH CHO SINH VIÊN K57 (BỔ SUNG)

 

 

Ngày

Thời gian & địa điểm

Nội dung

Đơn vị phụ trách

Thứ Hai  (14/9/2015)

Từ 8h00 đến 10h00

tại HT-T45

Khai giảng năm học mới 2015 - 2016

ThBa (15/9/2015)

Từ 8h00 đến 10h00

 tại HT-T45

Ổn định tổ chức, giới thiệu ngành nghề, GVCN họp lớp

Trung tâm Đào tạo quốc tế

Th (16/9/2015)

Từ 8h00 đến 9h00

tại HT-T45

Khai mạc; Giới thiệu truyền thống trường, hệ thống ngành nghề, chiến lược phát triển trường, Luật Giáo dục đại học

GS.TS Trịnh Minh Thụ,

Phó hiệu trưởng

Từ 9h00 đến 10h00

tại HT-T45

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Văn Công, Trưởng khoa LLCT

Từ 10h00 đến 11h00

tại HT-T45

Công tác thư viện

ThS Nguyễn Thị Phương Trà, Giám đốc Thư viện

ThNăm (17/9/2015)

Từ 8h00 đến 9h00

tại HT-T45

Hướng dẫn sử dụng mạng Internet

TS. Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng khoa CNTT

Từ 9h00 đến 10h00

tại HT-T45

Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học

PGS.TS Nguyễn Tuấn Anh,  Trưởng Phòng Đào tạo Đại học & SĐH

Từ 10h00 đến 11h00

tại HT-T45

Công tác sinh viên; giới thiệu các quy chế, chế độ chính sách đối với sinh viên; Giải đáp, hướng dẫn làm bài thu hoạch

ThS. Đặng Hương Giang,

Trưởng phòng  CTCT&QLSV

Thứ Sáu (18/9/2015)

Từ 8h00 đến 9h30

tại P.304 & P.305/B5;

P.424&P.426/A4 

Kiểm tra kết quả thu hoạch

tuần đầu khóa

(SV có mặt trước giờ kiểm tra 15 phút để làm thủ tục. Xuất trình Chứng minh thư  khi vào phòng kiểm tra, sinh viên đến muộn sau 15 phút khi bắt đầu kiểm tra, không được vào)

Phòng  CTCT&QLSV

Từ 9h30 đến 11h30

tại Y tế trường

Khám sức khỏe đầu khóa học

Y tế trường

Thứ Hai (21/9/2015)

 

Sinh viên đi học theo thời khóa biểu

 

                                                                                               

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- TTĐTQT, P3, P1, Y tế;

- Sinh viên K57 (BS);

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

GS.TS Trịnh Minh Thụ