Trường Đại học Thủy lợi - Phóng sự Hoa trên đá

(TLU) Sự ưu việt của đào tạo theo học chế tín chỉ có thể giúp người học chủ động về thời gian học tập, rút ngắn thời gian học tập so với chương trình đào tạo.
Phóng sự trong bản tin giúp quý vị có thể thấy được kinh nghiệm của một sinh viên học vượt trước thời gian đến 1,5 năm học. Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động của trường diễn ra trong tháng 10 vừa qua.
 
 
Biên tập: Bình Dương