Kế hoạch học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh Khóa III Đợt 1 năm học 2019 – 2020

A.Thời gian, địa điểm và hình thứchọc tập

- Thời gian: Từ ngày 09/09/2019 đến ngày 20/10/2019.

- Địa điểm:Trung tâm GDQP&AN (Trường Đại học Thủy Lợi-Cơ sở Phố Hiến), tỉnh Hưng Yên.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại Trung tâm.

B. Thành phần sinh viên tham gia học tập

- Sinh viên K61 hệ đại học chính quy khoa Cơ khí.

- Sinh viên K60 trở về trước chưa được cấp Chứng chỉ GDQP&AN (nếu có nguyện vọng học).

Chi tiết kế hoạch: tại đây

Khuyến cáo sinh viên: tại đây

Danh sách bố trí xe: tại đây

Danh sách bố trí phòng: tại đây