Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 và toàn khóa học cho sinh viên hệ chính quy đang làm ĐATN tại kỳ 1 (2019 – 2020)

Đề nghị:

1. Tất cả các biểu mẫu và kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đề nghị các khoa, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Cơ sở 2 và các lớp trong toàn trường lấy trên trang Web của trường.

2. Đề nghị các khoa, Trung tâm Đào tạo quốc tế, Cơ sở 2:

- Nhập dữ liệu vào máy tính bằng Font chữ Times New Roman, Size: 13.

- Gửi bản tổng hợp đánh giá kết quả rèn luyện về phòng Chính trị & CTSV (bằng công văn & gửi File theo địa chỉ Email: thuyp72002@tlu.edu.vn)

Chi tiết thông báo: tại đây

Download các biểu mẫu: Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3