Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Tóm tắt Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 - 2020

3/8/2012 4:28:00 PM

Tóm tắt Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 - 2020

Chiến lược phát triển Đào tạo

3/8/2012 4:35:00 PM

Đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường Đại học Thủy lợi. Tất cả cán bộ, công nhân viên trong trường đều có trách nhiệm cho việc ăn, ở, rèn luyện, học tập và sự tiến bộ của sinh viên. Đào tạo các kỹ sư, chuyên gia có trình độ chuyên môn, tin học và ngoại ngữ cao với các kỹ năng cần thiết (kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng công cụ, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống).

Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực

3/8/2012 12:25:00 PM

Kiện toàn tổ chức lại bộ máy của trường theo hướng: thu gọn đầu mối trực thuộc, phân cấp tăng quyền chủ động của các đơn vị. Cán bộ giảng dạy là lực lượng chính để thực hiện 2 nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường: Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học, cần được tuyển chọn và bồi dưỡng một cách nghiêm túc về các mặt: Trình độ chuyên môn, Trình độ sư phạm, Đạo đức tư cách, lòng yêu ngành nghề,…

Chiến lược phát triển Cơ sở vật chất

3/8/2012 4:10:00 PM

Phấn đấu xây dựng nhanh cơ sở vật chất của trường Đại học Thủy lợi đạt Tiêu chuẩn Việt Nam.

Chiến lược phát triển Nguồn tài chính và Tiền lương

3/8/2012 5:21:00 PM

Chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn tài chính, khai thác triệt để các nguồn từ đào tạo, nghiên cứu, phục vụ sản xuất và tăng cường thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ. Chủ động tìm nguồn kinh phí ngoài nhà nước, nguồn đầu tư của nước ngoài và của các tổ chức quốc tế. Quản lý tài chính theo cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp.

Chiến lược Hợp tác quốc tế

3/8/2012 12:25:00 PM

Hợp tác quốc tế bình đẳng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất có hiệu quả nhằm nâng cao nội lực và đem lại nguồn thu cho nhà trường.

Chiến lược Công nghệ thông tin

3/8/2012 12:30:00 PM

Phát triển nhanh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, sản xuất và hiện đại hóa công tác quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu của một trường Đại học tiên tiến trong khu vực.

Công tác sinh viên

3/8/2012 11:53:00 AM

Sinh viên là nhân vật trung tâm của nhà trường. Mọi hoạt động đều vì sinh viên, để sinh viên toàn tâm toàn ý chủ động và tự tin học tập tốt. Sinh viên phải được phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mỹ. Sinh viên tốt nghiệp có việc làm và thích ứng với cơ chế thị trường.

Kiểm định chất lượng Trường

3/8/2012 11:57:00 AM

Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu và phải luôn luôn tự đánh giá, kiểm tra chất lượng bằng nhiều phương pháp, nhiều nguồn thông tin để có giải pháp điều chỉnh cho thích hợp, nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Kiểm định chất lượng cần tập trung vào kiểm tra mục tiêu đào tạo, kết quả thực hiện, về nguồn nhân lực, vật lực và sự chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp để đảm bảo thực hiện thành công toàn bộ chiến lược phát triển.

Sơ đồ Chiến lược phát triển của Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 - 2020

3/8/2012 4:41:00 PM

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy Lợi được xây dựng trong bối cảnh công tác giáo dục ở các nước trong khu vực đã phát triển đến trình độ cao; Việt Nam đang đổi mới để vươn lên, tránh nguy cơ tụt hậu, trường Đại học Thủy Lợi đã qua quá trình phát triển gần nửa thế kỷ, đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất vào loại khá trong khối các trường đại học ở nước ta.

12