3/8/2012 4:41:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy Lợi được xây dựng trong bối cảnh công tác giáo dục ở các nước trong khu vực đã phát triển đến trình độ cao; Việt Nam đang đổi mới để vươn lên, tránh nguy cơ tụt hậu, trường Đại học Thủy Lợi đã qua quá trình phát triển gần nửa thế kỷ, đã xây dựng được một đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất vào loại khá trong khối các trường đại học ở nước ta.
Chiến lược được xây dựng dựa trên bối cảnh, hiện trạng, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình phát triển và dự báo những nhu cầu phát triển trong tương lai, trên cơ sở đó đề xuất các mục tiêu chiến lược. Thời gian thực hiện chiến lược là 2006-2020, trong đó kế hoạch 2006-2010 (giai đoạn chuyển đổi) đóng vai trò quan trọng.

Chiến lược phát triển trường Đại học Thủy Lợi lấy việc đào tạo con người làm nhiệm vụ trọng tâm, phát triển khoa học công nghệ làm nhiệm vụ trung tâm và cũng là yếu tố then chốt trong quá trình thực hiện và đảm bảo sự thành công của chiến lược.
 

Các tin khác