3/8/2012 11:57:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu và phải luôn luôn tự đánh giá, kiểm tra chất lượng bằng nhiều phương pháp, nhiều nguồn thông tin để có giải pháp điều chỉnh cho thích hợp, nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Kiểm định chất lượng cần tập trung vào kiểm tra mục tiêu đào tạo, kết quả thực hiện, về nguồn nhân lực, vật lực và sự chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp để đảm bảo thực hiện thành công toàn bộ chiến lược phát triển.

>> Mục tiêu

Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu và phải luôn luôn tự đánh giá, kiểm tra chất lượng bằng nhiều phương pháp, nhiều nguồn thông tin để có giải pháp điều chỉnh cho thích hợp, nhằm mục đích ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo. Kiểm định chất lượng cần tập trung vào kiểm tra mục tiêu đào tạo, kết quả thực hiện, về nguồn nhân lực, vật lực và sự chuẩn bị cho giai đoạn kế tiếp để đảm bảo thực hiện thành công toàn bộ chiến lược phát triển.


>> Giải pháp

a. Kiểm định chất lượng đào tạo của trường theo quy trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo gồm 8 lĩnh vực:Tổ chức và quản lý của trường; Đội ngũ cán bộ; Đội ngũ sinh viên; Giảng dạy và học tập; Nghiên cứu khoa học; Cơ sở vật chất; Tài chính; Những vấn đề khác.

b. Kiểm định theo điều tra đánh giá của thị trường bằng cách thu thập ý kiến khách hàng về ngành nghề đào tạo, chất lượng…, qua phiếu thăm dò và tổ chức hội nghị khách hàng…

c. Xây dựng mô hình tổ chức và quản lý chất lượng kiểm tra định kỳ

- Chất lượng tuyển sinh (đầu vào)

- Chất lượng tổ chức quá trình đào tạo

- Chất lượng về nguồn nhân lực đã qua đào tạo (đầu ra)

theo tiêu chí của Bộ giáo dục và đào tạo và theo các mô hình BS 5750/ISO 9000 hoặc mô hình quản lý chất lượng tổng thể (TQM – Total Quality Management) v.v...

Các tin khác