4/8/2014 9:01:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
1. Những điểm mới và những nội dung cơ bản của Hiến pháp: /Portals/0/PhongThanhtra/Nhung noi dung co ban cua Hien phap.doc
2. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: /Portals/0/PhongThanhtra/Hien phap 2013.pdf 
                           

Các tin khác