10/31/2013 8:09:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Nghị định 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2013 quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học các chương trình giáo dục được hưởng học bổng và chi phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc do nước ngoài tài trợ.

Các tin khác