12/4/2012 9:41:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Luật nghĩa vụ quân sự. Xem tại đây