7/29/2013 4:36:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 17/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Nghị định số 59/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/7/2013, thay thế Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006.
 
Nội dung chi tiết Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Xem tại đường link sau:
http://www.thanhtra.gov.vn/ct/vbpq/Lists/LawDocument/View_Detail.aspx?ItemID=1013&Page=1
 
.

Các tin khác