3/8/2012 12:39:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, từ thời xa xưa đã có cụm từ: “mùa nước nổi” để mô tả nước lũ sông MêKông đã về.
 

Các tin khác