3/7/2012 5:22:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chi nhánh Miền Nam - Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thuỷ lợi, được thành lập theo Quyết định số 87/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 11/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT và quyết định số 18/QĐ ngày 25/9/2000 của Giám đốc Công ty Tư vấn & chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thuỷ lợi.

Các tin khác