3/8/2012 3:29:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Cách đây 35 năm, vào năm 1976 sau khi giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước, Trường Đại học Thủy lợi đã thành lập các đoàn ĐH làm nhiệm vụ 3 kết hợp: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất ở các tỉnh phía Nam đạt được nhiều thành tích và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các địa phương

Các tin khác