3/8/2012 12:38:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chi nhánh Tây nguyên được trường Đại học Thủy lợi thành lập tại quyết định số 322 ĐHTL_TCCB/QĐ ngày 15 tháng 07 năm 2002 để thực hiện công tác tư vấn quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra, kiểm định, giám sát thi công xây dựng và thi công các công trình thủy lợi

Các tin khác