10/22/2014 10:15:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

                

Số:           /QĐ-ĐHTL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  24 tháng 9  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cấp Học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm & Gia đình năm 2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

 Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyế định  số 43/2007/ QĐ – BGD&ĐT ngày 15/8/ 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo;

 Căn cứ Quy định về việc quản lý, sử dụng Quỹ khuyến học Lê Văn Kiểm & Gia đình  ban hành kèm theo Quyết định số 1004/QĐ-ĐHTL ngày 24/9/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Thuỷ lợi;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của sinh viên năm học 2013– 2014;

Xét đề nghị của Hội đồng Quỹ khuyến học Lê Văn Kiểm &  Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Nay cấp học bổng khuyến học Lê Văn Kiểm & Gia đình năm 2014 cho 5 sinh viên cơ sở 2 nhận học bổng “sinh viên nghèo vượt khó” (danh sách 1 kèm theo).

     Điều 2. 5 sinh viên có tên tại điều 1 được hưởng mức học bổng trị giá 15.000.000 đồng/sinh viên. Học bổng này được trả cho sinh viên theo từng tháng với số tiền bằng trị giá học bổng phân đều trong 12 tháng (tính từ tháng 10/2014).

Điều 3.  Các ông, bà Trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên, Trưởng các khoa, Cơ sở 2, Tài vụ, các đơn vị liên quan và sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Gia đình ông Lê Văn Kiểm;

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&QLSV.

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 
 
GS.TS Nguyễn Quang Kim


DANH SÁCH SINH VIÊN

NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC LÊ VĂN KIỂM & GIA ĐÌNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-ĐHTL ngày 24/9/2014)

 (Danh sách 1)  

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN  HỌC BỔNG “SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ”

 

STT

Họ tên sinh viên

Lớp

1

Hoàng Thị Hằng

S14-53CTN

2

Văn Thị Trang

S14-53C-XD

3

Trương Đình Chung

S14-53C-TL3

4

Trần Đặng Hải Hà

S16-55CTN1

5

Nguyễn Việt Dũng

S17-56C1

 

 

Các tin khác