11/19/2014 3:11:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Phóng sự về anh hùng lao động Lê Văn Kiểm và chặng đường 5 năm hoạt động của quỹ học bổng khuyến học "Lê Văn Kiểm và gia đình:
Phóng sự về anh hùng lao động Lê Văn Kiểm và chặng đường 5 năm hoạt động của quỹ học bổng khuyến học "Lê Văn Kiểm và gia đình:
 
 
 
Thực hiện: Bình Dương 

Các tin khác