4/26/2016 3:44:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
(TLU) Sáng ngày 24/4/2016 tại Hội trường 123-A1 Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Ngô Đăng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Sáng ngày 24/4/2016 tại Hội trường 123-A1 Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Ngô Đăng Hải bảo vệ luận án  tiến sĩ cấp Trường với đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình hiện đại  hóa quản lý vận hành hệ thống tưới 

Chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước

Mã số: 62 62 30 01

Người hướng dẫn:       GS.TS. Bùi Hiếu

                                   PGS.TS. Lê Văn Ước 

 
 
NCS Ngô Đăng Hải bảo vệ luận án  tiến sĩ cấp Trường với đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình hiện đại  hóa quản lý vận hành hệ thống tưới 
 
 
 
 
Hội đồng chấm bảo vệ luận án ngày 24/4/2016 
 
 
Biên tập: Bình Dương 

 

Các tin khác