Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Dự án CVN 112302c "Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải

7/29/2015 1:05:00 PM

Trường Đại học Thuỷ lợi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho làm chủ dự án CVN112302C “Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Hồng và Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Dự án đã được Bộ Tài chính và AFD ký thỏa ước tài trợ ngày 31 tháng 08 năm 2011 với tổng kinh phí 800.000 Euro và vốn đối ứng là 730.000.000 VNĐ. Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm (từ 2012 đến 2016) và được chia thành 02 hợp phần: