Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Ngành Kỹ thuật xây dựng

7/29/2015 1:19:00 PM

Trường Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và cấp kinh phí đào tạo theo Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật xây dựng tại Quyết định số 528/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2011. Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Xây dựng đào tạo theo chuẩn của Đại học Arkansas (ĐH Arkansas) hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đại học Arkansas hiện nằm trong danh sách các trường đại học nổi tiếng của Mỹ và xếp thứ 59 trong 100 trường Đại học công lập hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng của tạp chí Tài chính Kiplinger năm 2008. Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Xây dựng bắt đầu được giảng dạy tại trường Đại học Thủy lợi từ năm 2010. Tổng thời gian đào tạo là 4,5 năm.

Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

7/29/2015 1:17:00 PM

Trường Đại học Thủy Lợi (ĐHTL) được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và cấp kinh phí đào tạo theo Chương trình tiên tiến (CTTT) ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước tại Quyết định số 8652/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước đào tạo theo chuẩn của Đại học Bang Colorado hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đại học Bang Colorado (ĐH Bang Colorado), hiện nằm trong danh sách các trường đại học nổi tiếng cảu Mỹ và xếp thứ 64 trong 200 trường Đại học hàng đầu của Mỹ theo bảng xếp hạng của tạp chí đào tạo USnews (USnews education) năm 2013. Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước được bắt đầu được giảng dạy tại trường Đại học Thủy lợi từ năm 2008. Tổng thời gian đào tạo là 4,5 năm.