Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC QUỐC TẾ VIỆT BỈ

8/2/2015 2:55:00 PM

Căn cứ quyết định số 960/QĐ-BGDĐT ngày 19/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Thủy lợi (Việt Nam) và Trường Đại học Liège (Vương Quốc Bỉ) tiếp tục thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Công trình thủy bền vững.

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC QUỐC TẾ NGÀNH QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC, KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ VÙNG BỜ, VÀ QUẢN LÝ THIÊN TAI

7/28/2015 11:30:00 AM

Chương trình cao học ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM), Kỹ thuật và quản lý tổng hợp vùng bờ (CEM) và Quản lý thiên tai (DM) đƣợc xây dựng trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực cho Đại học Thủy Lợi và Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu” do Chính phủ Hà Lan tài trợ.