Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Nghiên cứu giải pháp xoay góc nghiêng cánh quạt cho các trạm bơm lớn Nam Hà

1/11/2017 2:44:00 PM

1. Giới thiệu chung + Tên đề tài:Nghiên cứu giải pháp xoay góc nghiêng cánh quạt cho các trạm bơm lớn Nam Hà + Chủ nhiệm:PGS.TS Lê Chí Nguyện + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi + Thời gian thực hiện:1999 - 2000 + Kinh phí: 2. Mục tiêu đề tài 3. Nội dung nghiên cứu chính 4. Các kết quả đạt được 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

123...