Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Quyết định ban hành hướng dẫn phân loại đất ngập nước

2/8/2017 10:56:00 AM

Quyết định số 1093/QĐ – TCMT của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại đất ngập nước

TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông

2/7/2017 11:36:00 PM

TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông do Trung tâm Khoa học và Triển khai Kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Quyết định số 994/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2016.

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng.

2/7/2017 11:36:00 PM

TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế.

2/7/2017 11:35:00 PM

TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Thi công, nghiệm thu.

2/7/2017 11:34:00 PM

TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Thi công, nghiệm thu, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

TCVN 10396:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Yêu cầu thiết kế

2/7/2017 11:33:00 PM

TCVN 10396:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Yêu cầu thiết kế, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật Thủy lợi biên soạn. Tiêu chuẩn này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3981/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015.

TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển

2/7/2017 11:32:00 PM

TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3768/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014.

TCVN 9904:2014 Công trình thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng.

2/7/2017 11:31:00 PM

TCVN 9904:2014 Công trình thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn,đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 3768/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014.

TCVN 9903:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm.

2/7/2017 11:30:00 PM

TCVN 9903:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm, do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn,đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 1991/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 8 năm 2014.

Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

2/7/2017 11:29:00 PM

Các Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia: TCVN 9901:2014, TCVN 9903:2014 và TCVN 9904:2014 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi biên soạn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

123...