1/9/2017 9:34:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Cơ quan thực hiện/Chủ nhiệm

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

I. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Công trình thủy lợi- công trình tháo nước - phương pháp tính toán khí thực

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

6/2009

6/2010

2

Công trình thủy lợi - cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - yêu cầu tính toán thiết kế

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

3

Công trình thủy lợi - yêu cầu thiết kế đê biển

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

4

Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu kỹ thuật thi công và kiểm tra nghiệm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

6/2011

5

Công trình thủy lợi - khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

6

Công trình thủy lợi - xây lát gạch - Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

7

Công trình thủy lợi - yêu cầu thết kế dẫn dòng trong xây dựng

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

8

Công trình thủy lợi - khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiêm thu

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

9

Công trình thủy lợi - hệ thống tưới - Yêu cầu kỹ thuật tưới dứa cho vùng đồi Bắc Trung Bộ

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

10

Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

6/2012

'6/2010

11

Công trình thủy lợi - Sơn bảo vệ kết cấu thep và thiết bị cơ khí - yêu cầu kỹ thuật

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

12

Công trình thủy lợi - Thiết bị điện hạ thế - Yêu cầu thiết kế, thi công lắp đặt,nghiệm thu và bàn giao

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010

13

Công trình thủy lợi - Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung

TT Khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

'6/2009

'6/2010