1/9/2017 9:38:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

Tg bắt đầu

Tg kết thúc

1

Nghiên cứu đánh giá tổng quan về hiện trạng khai thác quản lý hồ chứa ở Việt nam và những khuyến nghị sử dụng (ĐTN)

PGS.TS Hồ Sĩ Dự

Bộ

2001

2003

2

Giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa vừa và lớn ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung Việt Nam

GS.TS  Nguyễn Văn Mạo

Bộ

2001

2003

3

Bảo vệ mái đập đất

GS.TS Lê Kim Truyền,
Hồ Sĩ Minh

Bộ

2001

2003

4

Nghiên cứu tổng quan lũ vượt thiết kế ở các hồ chứa nước và đề xuất giải pháp tràn sự cố thích hợp cho an toàn công trình đầu mối

PGS.TS Phạm Ngọc Quý

Bộ

2002

2003

5

Nghiên cứu giải pháp giảm bồi lắng và tăng tuổi thọ dung tích hồ chứa vừa và nhỏ ở Việt Nam

PGS.TS Lê Quang Vinh

Bộ

2003

2004

6

Nghiên cứu công nghệ dự báo, cảnh báo lũ vượt thiết kể các hồ chứa vừa và nhỏ, giải pháp tràn sự cố.

PGS.TS. Phạm Ngọc Quý

Bộ

2003

2005

7

Nghiên cứu ổn định của mái đập đất khi mực nước trên mái rút nhanh

TS. Nguyễn Cảnh Thái

Bộ

2005

2006

8

Nghiên cứu khả năng chống thấm của hào bentonite để xử lý nền và thân đập

TS. Nguyễn Cảnh Thái

Bộ

2007

2009

9

Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van đập Đáy

PGS.TS. Đỗ Văn Hứa

Bộ

2008

2009

10

Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của đê đập bằng vật liệu địa phương chịu tải trọng động đất và giải pháp ổn định công trình. Mã số: KC08-23/11-15

PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

Nhà nước

2013

2015

11

Nghiên cứu đánh giá an toàn đập đất của hồ chứa nước và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

GS.TS Phạm ngọc Quý

Bộ

2014

2015

12

N/c các giái pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Bộ

2014

2015

13

Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất tại chỗ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đập đất vừa và nhỏ Tây Nguyên

PGS.TS Nguyễn Trọng Tư

Bộ

2015

2016