1/9/2017 9:43:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

Tg bắt đầu

Tg kết thúc

1

Lũ – Vấn đề chung sống với lũ và kiểm soát vùng Đồng Tháp Mười.

KS Nguyễn Nhuyễn

Bộ

1993

1995

2

Lũ và giải pháp vùng hạ du sông Kon Bình Định.

PGS.TS Trần Đình Lương

Bộ

1996

1997

3

Nghiên cứu giải pháp thoát lũ một số sông lớn miền Trung nhằm bảo vệ các khu kinh tế tập trung, các khu dân cư ven sông dọc QL 1A

PGS.TS Đặng Văn Bảng

Bộ

2001

2001

4

Nghiên cứu tổng quan lũ vượt thiết kế ở các hồ chứa nước và đề xuất giải pháp tràn sự cố thích hợp cho an toàn công trình đầu mối

PGS.TS Phạm Ngọc Quý

Bộ

2002

2003

5

Hệ điều hành hệ thống công trình phòng chống lũ cho đồng bằng sông Hồng

PGS.TS Lê Đình Thành

Bộ

2003

2004

6

Nghiên cứu công nghệ dự báo, cảnh báo lũ vượt thiết kể các hồ chứa vừa và nhỏ, giải pháp tràn sự cố.

PGS.TS. Phạm Ngọc Quý

Bộ

2003

2005

7

Nghiên cứu cơ chế hình thành lũ quét và các giải pháp cảnh báo, phòng tránh lũ quét cho vùng núi phía Bắc

PGS.TS. Vũ Minh Cát

Bộ

2005

2007

8

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu

GS.TS. Lê Kim Truyền

Bộ

2012

2014

9

Nghiên cứu giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lụt vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn và vùng lân cận

GS.TS. Nguyễn Quang Kim

Nhà nước

2011

2013