1/9/2017 9:45:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

Tg bắt đầu

Tg kết thúc

1

Ứng dụng KHCN tiên tiến để xác định điều kiện biên như: sóng, gió, nước dâng và tính toán cao trình thiết kế đê biển Bắc Bộ

PGS.TS Vũ Minh Cát

Bộ

2000

2001

2

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để xây dựng đê biển chống được các cơn bão và triều cường theo tần suất thiết kế

PGS.TS. Vũ Thanh Te

Bộ

2006

2008

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các biện pháp ứng phó cho ĐBSCL đảm bảo việc phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng

GS.TS  Nguyễn Sinh Huy

Bộ

2009

2011