Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 29

1/6/2017 3:33:00 PM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ĐHTL - Lần thứ 29 - Tháng 4/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi

12/15/2016 10:46:00 AM

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Quy định

8/27/2015 10:19:00 AM

Quy định

Biểu mẫu

7/10/2015 11:49:00 AM

Biểu mẫu

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 28

7/10/2015 11:44:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 28

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 27

7/10/2015 11:35:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 27

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 26

7/10/2015 11:29:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 26

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 24

7/10/2015 11:14:00 AM

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ lần thứ 24