Quy định Quản trị tài sản trí tuệ Trường Đại học Thủy lợi

Ngày 18/02/2014, Trường Đại học Thủy lợi đã ban hành Quyết định 170/QĐ-ĐHTL về Quy định Quản trị tài sản trí tuệ

            Quy chế Quản trị Tài sản Trí tuệ này được ban hành nhằm cụ thể hóa Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủy lợi (ĐHTL) đối với các vấn đề liên quan đến tài sản trí tuệ trong các mối quan hệ nội bộ của Trường và với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật về Sở hữu trí tuệ.

(nội dung chi tiết xem dưới đây)