Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Thủy lợi

Ngày 04/03/2015, Trường Đại học Thủy lợi đã ban hành Quyết định 258/QĐ-ĐHTL, Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ

1. Mục tiêu quản lý hoạt động SHTT

           Khuyến khích hoạt động sáng tạo, thúc đẩy quá trình khai thác, chuyển giao quyền SHTT và bảo vệ TSTT của Trường, của các tổ chức và cá nhân trong Trường.

2. Nội dung quản lý hoạt động SHTT

            1. Tổ chức bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động SHTT( tổ SHTT).

            2. Xây dựng quy trình, thủ tục phát hiện, khai báo TSTT; xác lập quyền và khai thác thương mại TSTT.

            3. Xác định quyền sở hữu đối với TSTT.

            4. Xây dựng cơ chế và tỷ lệ phân chia thu nhập từ hoạt động khai thác thương mại TSTT.

            5. Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính cho hoạt động SHTT.

            6. Quy định nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào hoạt động SHTT và thi hành quy định về quản lý hoạt động SHTT trong Trường.

            7. Kiểm tra việc thực hiện quyền SHTT trong Trường.

            8. Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm.

            9. Tài chính cho hoạt động SHTT.

           (nội dung chi tiết xem dưới đây)