Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên K58 học kỳ 2 (năm học 2016-2017): tại đây

Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 và toàn khóa học đối với sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp học kỳ 2 (năm học 2016-2017): tại đây

Tải mẫu: Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3